حضور طلاب و اساتید حوزه در راهپیمایی 22 بهمن

حضور طلاب و اساتید حوزه در راهپیمایی 22 بهمن

حضور طلاب و اساتید حوزه در راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر

پیوست