پذیرش حوزه های علمیه

جهت ثبت نام به سایت حوزه های علمیه مراجعه نمایید

جهت ثبت نام به سایت حوزه های علمیه مراجعه نمایید

با ثبت کد حوزه علمیه امام حسن مجتبی ع 129