صرف پایه اول استاد یونس بختی

صرف پایه اول دانش صرف استاد یونس بختی


استاد یونس بختی متولد استان ایلام ،درسال 1385 وارد حوزه علمیه آیت الله مجتهدی شدند.وتااتمام سطح 1ازمحضر آیت الله مجتهدی وآیت الله بطحایی وحجت الاسلام علوی تهرانی بهره مند شدند.برای ادامه تحصیل وتکمیل دروس حوزوی به حوزه علمیه قم مشرف شدندوپس ازاتمام سطح 2و3 ازدرس خارج فقه واصول آیات عظام شب زنده دار وجعفری بهره بردند در سال 1392 برای تدریس به حوزه علمیه ولی عصر (عج) مهران هجرت کردند وبعداز دوسال در(درسال 94)درحوزه مبارکه امام حسن مجتبی علیه السلام لواسان حضورپیداکردند واز سال 94 تاسال 99 دراین حوزه مبارکه اشتغال به تدریس دروس ادبیات عرب ،فقه واصول داشتند .وعلاوه بر تحصیلات حوزوی درسال 98 موفق به تحصیل در رشته ادیان وعرفان درمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران شدند

پیوست

صوت شماره 1 _ دانش صرف ج1 مدخل بخش 1 ص27

صوت شماره 2 _ دانش صرف ج2 مدخل بخش2 ص 28 _1)

صوت شماره 3 _ دانش صرف ج4 مدخل علم صرف بخش4ص30

صوت شماره 4 _ دانش صرف ج3 مدخل بخش3 ص29

صوت شماره 5 _ دانش صرف ج5 بناء کلمه بخش1 ص36

صوت شماره 6 _ دانش صرف ج6 بناء کلمه بخش2 ص37

صوت شماره 7 _ دانش صرف ج7 بناء کلمه بخش 3ص39

صوت شماره 8 _ دانش صرف ج8 مبحث وزن بخش1ص41

صوت شماره 9 _ دانش صرف ج9مبحث وزن بخش2ص43

صوت شماره 10 _ دانش صرف ج10مبحث فعل بخش1ص49 _1)

صوت شماره 11 _ دانش صرف ج11مبحث فعل بخش2ص51

صوت شماره 12 _ دانش صرف ج12مبحث ماضی بخش1ص54

صوت شماره 13 _ دانش صرف ج13مبحث ماضی بخش2ص56

صوت شماره 14 _ دانش صرف ج14مبحث مضارع بخش1ص62

صوت شماره 15 _ دانش صرف ج15مبحث مضارع بخش2ص64

صوت شماره 16 _ دانش صرف ج16مبحث مضارع بخش3ص66

صوت شماره 17 _ دانش صرف ج17مبحث ابواب ثلاثی مجردبخش1ص71

صوت شماره 18 _ دانش صرف ج18مبحث ابواب ثلاثی مجرد بخش2ص73

صوت شماره 19 _ دانش صرف ج19فعل امربخش1ص77

صوت شماره 20 _ دانش صرف ج20فعل امربخش2ص78

صوت شماره 21 _ دانش صرف ج21فعل موکدبخش1ص85

صوت شماره 22 _ دانش صرف ج22فعل موکدبخش2ص86

صوت شماره 23 _ دانش صرف ج23متعدی ولازم بخش1ص90

صوت شماره 24 _ دانش صرف ج24متعدی ولازم بخش2ص92

صوت شماره 25 _ دانش صرف ج26فعل مجهول بخش1ص96

صوت شماره 26 _ دانش صرف ج25متعدی ولازم بخش3ص93

صوت شماره 27 _ دانش صرف ج27 فعل مجهول بخش2ص97

صوت شماره 28 _ دانش صرف ج28 فعل مجهول بخش3 ص99

صوت شماره 29 _ دانش صرف ج29مضاعف بخش1ص107

صوت شماره 30 _ دانش صرف ج30مضاعف بخش2ص108

صوت شماره 31 _ دانش صرف ج31مبحث مضاعف بخش3ص109

صوت شماره 32 _ دانش صرف ج32مضاعف بخش4ص111

صوت شماره 33 _ دانش صرف ج33ادغام بخش1ص115

صوت شماره 34 _ دانش صرف ج34ادغام بخش2ص117

صوت شماره 35 _ دانش صرف ج35ادغام بخش3ص118

صوت شماره 36 _ دانش صرف ج36ادغام بخش4ص119

صوت شماره 37 _ دانش صرف ج37ادغام بخش5ص120

صوت شماره 38 _ دانش صرف ج38مهموزبخش1ص125

صوت شماره 39 _ دانش صرف ج39مهموزبخش2ص127

صوت شماره 40 _ دانش صرف ج40مهموزبخش3ص128

صوت شماره 41 _ دانش صرف ج41مهموزبخش4ص129

صوت شماره 42 _ دانش صرف ج42اعلال بخش1 ص137

صوت شماره 43 _ دانش صرف ج43اعلال بخش2ص138

صوت شماره 44 _ دانش صرف ج44اعلال بخش3ص140

صوت شماره 45 _ کتاب دانش صرف ج45 اعلال بخش4ص143

صوت شماره 46 _ دانش صرف ج46اعلال بخش5ص144

صوت شماره 47 _ دانش صرف ج47اعلال بخش6ص148

صوت شماره 48 _ دانش صرف48اعلال بخش7ص149

صوت شماره 49 _ دانش صرف ج49اعلال بخش8ص153

صوت شماره 50 _ دانش صرف ج50 اعلال بخش9ص155

صوت شماره 51 _ دانش صرف ج51 اعلال بخش10ص156

صوت شماره 52 _ دانش صرف ج 52اعلال بخش11ص157

صوت شماره 53 _ دانش صرف ج53اعلال بخش 12ص158

صوت شماره 54 _ دانش صرف ج54اعلال بخش13ص165

صوت شماره 55 _ دانش صرف ج55اعلال بخش14ص167

صوت شماره 56 _ دانش صرف ج56اعلال بخش15ص168

صوت شماره 57 _ دانش صرف ج58اعلال بخش18ص178

صوت شماره 58 _ دانش صرف ج59اعلال بخش19 ص180

صوت شماره 59 _ دانش صرف ج60اعلال بخش20ص185

صوت شماره 60 _ دانش صرف ج60اعلال بخش20ص185

صوت شماره 61 _ دانش صرف ج61ثلاثی مزیدص203

صوت شماره 62 _ دانش صرف ج62باب افعال بخش1ص207

صوت شماره 63 _ دانش صرف ج63 باب افعال بخش2ص209

صوت شماره 64 _ دانش صرف ج64 باب افعال بخش3ص211

صوت شماره 65 _ دانش صرف ج65باب افعال بخش4ص212

صوت شماره 66 _ دانش صرف ج66باب افعال بخش5ص216

صوت شماره 67 _ دانش صرف ج67 باب افعال بخش6ص218

صوت شماره 68 _ دانش صرف ج68بابتفعیل بخش1 ص224

صوت شماره 69 _ دانش صرف ج69باب تفعیل بخش2ص225

صوت شماره 70 _ دانش صرف ج70باب تفعیل بخش4ص227

صوت شماره 71 _ دانش صرف ج71باب مفاعله بخش1ص232 _1)

صوت شماره 72 _ دانش صرف ج72باب مفاعله بخش2ص233

صوت شماره 73 _ دانش صرف ج73 باب مفاعله بخش3 ص236

صوت شماره 74 _ دانش صرف ج74باب تفاعل بخش1ص239

صوت شماره 75 _ دانش صرف ج75باب تفاعل بخش2ص241

صوت شماره 76 _ دانش صرف ج76باب تفاعل بخش3ص242

صوت شماره 77 _ دانش صرف ج77باب تفاعل بخش4ص243

صوت شماره 78 _ دانش صرف ج 78 باب تفعّل بخش1 ص348

صوت شماره 79 _ دانش صرف ج79 باب تفعّل بخش2 ص249

صوت شماره 80 _ دانش صرف ج80باب تفعّل بخش3ص251

صوت شماره 81 _ دانش صرف ج81باب افتعال بخش1ص256

صوت شماره 82 _ دانش صرف ج82باب افتعال بخش2ص257

صوت شماره 83 _ دانش صرف ج83باب افتعال بخش3ص259

صوت شماره 84 _ دانش صرف ج84 باب افتعال بخش4ص262

صوت شماره 85 _ دانش صرف ج85باب افتعال بخش5ص263

صوت شماره 86 _ دانش صرف ج86باب افتعال بخش6ص264

صوت شماره 87 _ دانش صرف ج87باب انفعال ص269

صوت شماره 88 _ دانش صرف ج88باب استفعال بخش1ص274

صوت شماره 89 _ دانش صرف ج89باب استفعال بخش2ص276

صوت شماره 90 _ دانش صرف ج90 ابواب افعلال وافعیلال ص281

صوت شماره 91 _ دانش صرف ج91رباعی بخش1 ص284

صوت شماره 92 _ دانش صرف ج92رباعی بخش2ص286

صوت شماره 93 _ دانش صرف ج93 بناء اسم ص297

صوت شماره 94 _ دانش صرف ج94 قواعداعلال اسم ص305

صوت شماره 95 _ دانش صرف ج95 تقسیم اسم باتوجه به حرف آخر1ص307

صوت شماره 96 _ دانش صرف ج96 تقسیم اسم باتوجه به حرف آخر2ص308

صوت شماره 97 _ دانش صرف ج97 اسم مذکرومونث1ص310

صوت شماره 98 _ دانش صرف ج 98مذکرومونث2ص312

صوت شماره 99 _ دانش صرف ج99مذکرومونث 3ص313

صوت شماره 100 _ دانش صرف ج100 مذکرومونث4ص314

صوت شماره 101 _ دانش صرف ج101مثنی 1ص317

صوت شماره 102 _ دانش صرف ج102مثنی2ص318

صوت شماره 103 _ دانش صرف ج103مثنی3ص319

صوت شماره 104 _ دانش صرف ج104جمع مذکرسالم1ص322

صوت شماره 105 _ دانش صرف ج105جمع مذکرسالم2ص324

صوت شماره 106 _ دانش صرف ج106 جمع مونث سالم1 ص325

صوت شماره 107 _ دانش صرف ج107جمع مونث سالم2ص327

صوت شماره 108 _ دانش صرف ج108جمع مکسر1 330

صوت شماره 109 _ دانش صرف ج109جمع مکسر2ص333

صوت شماره 110 _ دانش صرف ج110جمع مکسر3ص335

صوت شماره 111 _ دانش صرف ج111اسم منسوب1ص342

صوت شماره 112 _ دانش صرف ج112اسم منسوب 2ص347

صوت شماره 113 _ دانش صرف ج113 اسم مصغر1ص346

صوت شماره 114 _ دانش صرف ج114اسم مصغر2ص348

صوت شماره 115 _ دانش صرف ج115مصدر1ص352

صوت شماره 116 _ دانش صرف ج116مصدر2ص353

صوت شماره 117 _ دانش صرف ج117مصدر3ص355

صوت شماره 118 _ دانش صرف ج118 مصدر4ص360

صوت شماره 119 _ دانش صرف ج119اسم فاعل1ص365

صوت شماره 120 _ دانش صرف ج120اسم فاعل 2ص367

صوت شماره 121 _ دانش صرف ج121اسم مفعول 1ص372

صوت شماره 122 _ دانش صرف ج122اسم مفعول 2ص374

صوت شماره 123 _ دانش صرف ج123صفت مشبهه ص379

صوت شماره 124 _ دانش صرف ج124 صیغه مبالغه 381

صوت شماره 125 _ دانش صرف ج125اسم تفضیل ص385

صوت شماره 126 _ دانش صرف ج126اسم مکان وزمان ص391

صوت شماره 127 _ دانش صرف ج127اسم آلت ص396

صوت شماره 128 _ دانش صرف ج128 موصوف وصفت صرفی ص398

صوت شماره 129 _ دانش صرف ج129 معرفه ونکره1ص401

صوت شماره 130 _ دانش صرف ج130 معرفه ونکره2ص404

صوت شماره 131 _ دانش صرف ج131معرفه ونکره3ص405