نحو6 استاد بختی

نحو6 استاد بختی مغنی الاریب

استاد یونس بختی متولد استان ایلام ،درسال 1385 وارد حوزه علمیه آیت الله مجتهدی شدند.وتااتمام سطح 1ازمحضر آیت الله مجتهدی وآیت الله بطحایی وحجت الاسلام علوی تهرانی بهره مند شدند.برای ادامه تحصیل وتکمیل دروس حوزوی به حوزه علمیه قم مشرف شدندوپس ازاتمام سطح 2و3 ازدرس خارج فقه واصول آیات عظام شب زنده دار وجعفری بهره بردند در سال 1392 برای تدریس به حوزه علمیه ولی عصر (عج) مهران هجرت کردند وبعداز دوسال در(درسال 94)درحوزه مبارکه امام حسن مجتبی علیه السلام لواسان حضورپیداکردند واز سال 94 تاسال 99 دراین حوزه مبارکه اشتغال به تدریس دروس ادبیات عرب ،فقه واصول داشتند .وعلاوه بر تحصیلات حوزوی درسال 98 موفق به تحصیل در رشته ادیان وعرفان درمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران شدند

پیوست

صوت شماره 1 _ مغنی الاریب ج1 فی تفسیرالمفردات ص13 _1)

صوت شماره 2 _ نحو6_مغنی الاریب)ج2همزه2ص16

صوت شماره 3 _ نحو6_مغنی الاریب)ج3همزه2ص16

صوت شماره 4 _ نحو6_مغنی الاریب)ج4همزه3ص16

صوت شماره 5 _ نحو6_مغنی الاریب)ج5همزه4ص17

صوت شماره 6 _ نحو6_مغنی الاریب)ج6همزه5ص18

صوت شماره 7 _ نحو6_مغنی الاریب)ج7همزه6ص19

صوت شماره 8 _ نحو6_مغنی الاریب)ج8همزه7ص20

صوت شماره 9 _ نحو6_مغنی الاریب)ج9اذ1ص21

صوت شماره 10 _ نحو6_مغنی الاریب)ج10اذ2ص21

صوت شماره 11 _ نحو6_مغنی الاریب)ج11اذ3ص22

صوت شماره 12 _ نحو6_مغنی الاریب)ج 12اذ4ص22

صوت شماره 13 _ نحو6_مغنی الاریب)ج13اذ5ص23

صوت شماره 14 _ نحو6_مغنی الاریب)ج14اذ6ص23

صوت شماره 15 _ نحو6_مغنی الاریب)ج15اذ7ص16

صوت شماره 16 _ نحو6_مغنی الاریب)ج16اذا1ص25

صوت شماره 17 _ نحو6_مغنی الاریب)ج17اذا2ص26

صوت شماره 18 _ نحو6 _مغنی الاریب)ج18اذا3ص27

صوت شماره 19 _ نحو6_مغنی الاریب)ج19اذا4ص28

صوت شماره 20 _ نحو6_مغنی الاریب)ج20اذا5ص29

صوت شماره 21 _ نحو6_مغنی الاریب)ج21اذا6ص29

صوت شماره 22 _ نحو6_مغنی الاریب)ج22اذا7ص30

صوت شماره 23 _ نحو6_مغنی الاریب)ج23اذماواذاََ1ص31

صوت شماره 24 _ نحو6_مغنی الاریب)ج24اذاََ2ص32

صوت شماره 25 _ نحو6_مغنی الاریب)ج25ال1ص33

صوت شماره 26 _ نحو6_مغنی الاریب)ج26ال2ص34

صوت شماره 27 _ نحو6_مغنی الاریب)ج28ال4ص35

صوت شماره 28 _ نحو6_مغنی الاریب)ج27ال3ص34

صوت شماره 29 _ نحو6_مغنی الاریب)ج29ال5ص35

صوت شماره 30 _ نحو6_مغنی الاریب )ج30ال6ص36

صوت شماره 31 _ نحو6 _مغنی الاریب)ج31الا1ص37

صوت شماره 32 _ نحو6_مغنی الاریب)ج32الا2ص37

صوت شماره 33 _ نحو6_مغنی الاریب)ج33اَلّاواِلّا1ص38

صوت شماره 34 _ نحو6_مغنی الاریب)ج34اِلّا2ص39

صوت شماره 35 _ نحو6_مغنی الاریب)ج35اِلّا3ص39

صوت شماره 36 _ نحو6_مغنی الاریب)ج36اِلّا4ص40

صوت شماره 37 _ نحو6_مغنی الاریب)ج37اِلّا5ص41

صوت شماره 38 _ نحو6_مغنی الاریب)ج38الی1ص41

صوت شماره 39 _ نحو6_مغنی الاریب)ج39الی2ص42

صوت شماره 40 _ نحو6_مغنی الاریب)ج40الی3ص43

صوت شماره 41 _ نحو6_مغنی الاریب)ج41ام1ص44

صوت شماره 42 _ نحو6_مغنی الاریب)ج42ام2ص45

صوت شماره 43 _ نحو6 _مغنی الاریب)ج43ام3ص46

صوت شماره 44 _ نحو6_مغنی الاریب)ج44ام4ص46

صوت شماره 45 _ نحو6_مغنی الاریب)ج45ام5ص47

صوت شماره 46 _ نحو6_مغنی الاریب)ج46اماص48

صوت شماره 47 _ نحو6 مغنی الاریب ج47اَمّا1ص49

صوت شماره 48 _ نحو6مغنی الاریب ج48اَمّا2ص49

صوت شماره 49 _ نحو6 مغنی الاریب ج49اَمّا3ص50

صوت شماره 50 _ نحو6مغنی الاریب ج50امّا4ص50

صوت شماره 51 _ نحو6 مغنی الاریب ج51 اِمّا1ص52

صوت شماره 52 _ نحو6مغنی الاریب ج52اَن1ص54

صوت شماره 53 _ نحو6 مغنی الاریبج53اَن2ص54

صوت شماره 54 _ نحو6مغنی الاریب ج54اَن3ص55

صوت شماره 55 _ نحو6مغنی الاریب ج55اَن4ص56

صوت شماره 56 _ نحو6مغنی الاریب ج56اَن5ص56

صوت شماره 57 _ نحو6مغنی الاریب ج57اَن6ص57

صوت شماره 58 _ نحو6مغنی الاریب ج58اَن7ص58

صوت شماره 59 _ نحو6مغنی الاریب ج59اَن8ص59

صوت شماره 60 _ نحو6مغنی الاریب ج60اَن9ص59