نحو4 استاد بختی

نحو4 استاد بختی سیوطی

استاد یونس بختی متولد استان ایلام ،درسال 1385 وارد حوزه علمیه آیت الله مجتهدی شدند.وتااتمام سطح 1ازمحضر آیت الله مجتهدی وآیت الله بطحایی وحجت الاسلام علوی تهرانی بهره مند شدند.برای ادامه تحصیل وتکمیل دروس حوزوی به حوزه علمیه قم مشرف شدندوپس ازاتمام سطح 2و3 ازدرس خارج فقه واصول آیات عظام شب زنده دار وجعفری بهره بردند در سال 1392 برای تدریس به حوزه علمیه ولی عصر (عج) مهران هجرت کردند وبعداز دوسال در(درسال 94)درحوزه مبارکه امام حسن مجتبی علیه السلام لواسان حضورپیداکردند واز سال 94 تاسال 99 دراین حوزه مبارکه اشتغال به تدریس دروس ادبیات عرب ،فقه واصول داشتند .وعلاوه بر تحصیلات حوزوی درسال 98 موفق به تحصیل در رشته ادیان وعرفان درمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران شدند

پیوست

صوت شماره 1 _ سیوطی ج1 مقدمه ص1

صوت شماره 2 _ نحو4_سیوطی)ج2مقدمه2ص2

صوت شماره 3 _ نحو4_سیوطی)ج3الکلام ومایتالف منه1ص4

صوت شماره 4 _ نحو4_سیوطی)ج4کلام ومایتالف منه2ص5

صوت شماره 5 _ نحو4_سیوطی)ج5کلام ومایتالف منه3ص6

صوت شماره 6 _ نحو4_سیوطی)ج6کلام ومایتالف منه4ص7

صوت شماره 7 _ نحو4_سیوطی)ج7کلام ومایتالف منه5ص8

صوت شماره 8 _ نحو4_سیوطی)ج8معرب ومبنی1ص10

صوت شماره 9 _ نحو4_سیوطی)ج9معرب ومبنی2ص11

صوت شماره 10 _ نحو4_سیوطی)ج10معرب ومبنی3ص12

صوت شماره 11 _ نحو4_سیوطی)ج11معرب ومبنی4ص12

صوت شماره 12 _ نحو4_سیوطی)ج12معرب ومبنی5ص13

صوت شماره 13 _ نحو4_سیوطی)ج13معرب ومبنی6ص14

صوت شماره 14 _ نحو4_سیوطی)ج14معرب ومبنی7ص15

صوت شماره 15 _ نحو4_سیوطی)ج15معرب ومبنی8ص16

صوت شماره 16 _ نحو4_سیوطی)ج16معرب ومبنی9ص18

صوت شماره 17 _ نحو4_سیوطی)ج17معرب ومبنی10 ص19

صوت شماره 18 _ نحو4_سیوطی)ج18معرب ومبنی11ص20

صوت شماره 19 _ نحو4_سیوطی)ج19معرب ومبنی 12ص21

صوت شماره 20 _ نحو4_سیوطی)ج20معرب ومبنی 13ص22

صوت شماره 21 _ نحو4_سیوطی)ج21نکره ومعرفه ص26

صوت شماره 22 _ نحو4_سیوطی)ج22ضمیر1ص27

صوت شماره 23 _ نحو4_سیوطی)ج23ضمیر2ص28

صوت شماره 24 _ نحو4_سیوطی)ج24ضمیر3ص29

صوت شماره 25 _ نحو4_سیوطی)ج25ضمیر4ص30

صوت شماره 26 _ نحو4_سیوطی)ج26ضمیر5ص31

صوت شماره 27 _ نحو4_سیوطی)ج27عَلَم1ص35

صوت شماره 28 _ نحو4_سیوطی)ج28عَلَم2ص36

صوت شماره 29 _ نحو4_سیوطی)ج29عَلَم3ص37

صوت شماره 30 _ نحو4_سیوطی)ج30عَلَم4ص37

صوت شماره 31 _ نحو4_سیوطی)ج31عَلَم5ص38

صوت شماره 32 _ نحو4_سیوطی)ج32عَلَم6ص39

صوت شماره 33 _ نحو4_سیوطی)ج33اسم اشاره1ص41

صوت شماره 34 _ نحو4_سیوطی)ج34اسم اشاره 2ص42

صوت شماره 35 _ نحو4_سیوطی)ج35موصول1ص44

صوت شماره 36 _ نحو4_سیوطی)ج36موصول2ص45

صوت شماره 37 _ نحو4_سیوطی)ج37اسم موصول3ص47

صوت شماره 38 _ نحو4_سیوطی)ج38موصول4ص48

صوت شماره 39 _ نحو4_سیوطی)ج39موصول5ص49

صوت شماره 40 _ نحو4_سیوطی)ج40موصول6ص50

صوت شماره 41 _ نحو4_سیوطی)ج41موصول7ص50

صوت شماره 42 _ نحو4_سیوطی)ج42موصول8ص51

صوت شماره 43 _ نحو4_سیوطی)ج43ال1ص55

صوت شماره 44 _ نحو4_سیوطی)ج44ال2ص56

صوت شماره 45 _ نحو4_سیوطی)ج45ال3ص57

صوت شماره 46 _ نحو4سیوطی ج46ابتداء1ص60

صوت شماره 47 _ نحو4سیوطی ج47 ابتداء2ص61

صوت شماره 48 _ نحو4سیوطی ج48ابتداء3 ص61

صوت شماره 49 _ نحو4سیوطی ج49ابتداء4ص62

صوت شماره 50 _ نحو4سیوطی ج50 ابتداء5ص63

صوت شماره 51 _ نحو4سیوطی ج51ابتداء6ص64

صوت شماره 52 _ نحو4 سیوطی ج52ابتداء7ص65

صوت شماره 53 _ نحو4سیوطی ج53ابتداء8ص66

صوت شماره 54 _ نحو4سیوطی ج54ابتداء9ص67

صوت شماره 55 _ نحو4سیوطی ج55ابتداء10ص68

صوت شماره 56 _ نحو4سیوطی ج56ابتداء11ص69

صوت شماره 57 _ نحو4سیوطی ج57ابتداء12ص70

صوت شماره 58 _ نحو4سیوطی ج58ابتداء13ص71

صوت شماره 59 _ نحو4سیوطی ج59افعال ناقصه1ص75

صوت شماره 60 _ نحو4سیوطی ج60افعال ناقصه2ص77