اصول فقه 5


اصول فقه 5 پایه 6 استاد کاشانی مطلق

پیوست

صوت شماره 1 _ 2020-09-29 2

صوت شماره 2 _ 2020-09-29 3

صوت شماره 3 _ جلسه سوم و چهارم اصول پایه 6

صوت شماره 4 _ 2020-10-05 15.26.06

صوت شماره 5 _ اصول 5 پ 6 ج5

صوت شماره 6 _ جلسه 6 اصول پایه 6 دنباله بحث اجتماع امر و نهی

صوت شماره 7 _ 2020-10-05 15.26.06

صوت شماره 8 _ اصول 5 پ 6 ج5

صوت شماره 9 _ جلسه 6 اصول پایه 6 دنباله بحث اجتماع امر و نهی

صوت شماره 10 _ جلسه 7 اصول پایه 6 مبحث حرمت یا وجوب خلاصی از مکان غصبی

صوت شماره 11 _ جلسه هشتم اصول پایه ششم