اصول فقه 5 استاد صادقی

اصول مظفر

اصول فقه 5 پایه 6 استاد صادقی

پیوست

صوت شماره 1 _ اصول 5پایه 6 ج اول مبحث اجتماع امر و نهی از ابتدا تا توضیح اجتماع ص 376 الی 379

صوت شماره 2 _ اصوا5پایه 6 ج دوم اجتماع امر و نهی توضیح واحد و جواز ص 377الی 379

صوت شماره 3 _ اصول 5پایه 6 جلسه سوم اجتماع امر و نهی ادله قایلین به جواز و امتناع ص380الی 382

صوت شماره 4 _ اصول 5پ6جلسه چهارم اجتماع امر و نهی، المساله من الملازمات العقلیه غیر المستقله ص381و 382

صوت شماره 5 _ اصول پ6 جلسه پنجم اجتماه امر و نهی مناقشه الکفایه و قید المندوحه ص382الی384 _1)

صوت شماره 6 _ اصول پ6جلسه ششم تفاوت باب تعارض تزاحم و اجتماع کلیات ص384

صوت شماره 7 _ اصول 5پایه 6جلسه هفتم الفرق بین بابی التعارض و التزاحم و الاجتماع ص384الی389

صوت شماره 8 _ اصول 3پایه 6 جلسه هشتم اشکال کفایه و شیخنا النایینی در فرق بین تعارض و اجتماع ص390

صوت شماره 9 _ اصول پایه 6 جلسه دهم الحق فی المساله ثانیاص392، 393

صوت شماره 10 _ اصول 5پایه 6 جلسه یازدهم الحق فی المساله ص 393 الی394

صوت شماره 11 _ اصولذجلسه 12

صوت شماره 12 _ اصول 5پایه 6جلسه چهاردهم ثمره المساله ص 399الی 401

صوت شماره 13 _ اصول پ6 جلسه پانزدهم اجتماع مع عدم المندوحه ص401الی403

صوت شماره 14 _ اصول پایه 6جلسه شانزدهم اجتماع مع الاضطرار بسوء الاختیار ص 403الی 405

صوت شماره 15 _ اصول پ 6جلسه هفدهم حرمت حرکات خروجیه نقد وجوب نفسی

صوت شماره 16 _ اصول پایه 6جلسه هجدهم حرمت حرکات خروجیه نقد وجوب غیری

صوت شماره 17 _ اصول پ 6 جلسه نوزدهم صحه الصلاه حال الخروج ص 408 الی 409

صوت شماره 18 _ اصول پ6 جلسه بیستم دلاله النهی علی الفساد ص410الی 413

صوت شماره 19 _ اصول پایه 6جلسه بیست و یکم تعریف فساد و متعلق نهی ص413

صوت شماره 20 _ اصول پ 6جلسه بیست و دوم نهی در عبادت ص415الی417

صوت شماره 21 _ اصول پ6 جلسه بیست و سوم نهی در عبادات ص 417الی418

صوت شماره 22 _ اصول پ6 جلسه بیست و چهارم نهی در معاملات ص 418 الی 421

صوت شماره 23 _ اصول پایه 6جلسه بیست و پنجم، موضوع مقصد الثالت ج 3ص 10الی 15

صوت شماره 24 _ اصول پ6 جلسه بیست و ششم تعریف اماره و اصول عملیه ج 3 ص 15الی18 _1)

صوت شماره 25 _ اصول پ6 جلسه بیست و هفتم مناط حجیت اماره ص18الی22