فقه 9 طلاق استاد صادقی

لمعه طلاق استاد صادقی

فقه 9 طلاق استاد صادقی

پیوست

صوت شماره 1 _ فقه کتاب الظهار جلسه اول ج 6 ص118الی 122 کلانتر

صوت شماره 2 _ کتاب الظهار جلسه دوم ج 6ص122الی 127 _1)

صوت شماره 3 _ کتاب الظهار جلسه سوم ج6ص 127الی 131

صوت شماره 4 _ کتاب الظهار جلسه پنجم شروط ظهار _1)

صوت شماره 5 _ فقه پ 6 کتاب الایلاء جلسه هفتم تعریف لغوی و اصطلاحی

صوت شماره 6 _ فقه پ 6 کتاب الایلا جلسه هشتم توضیح شروط شرط لفظ جلاله و صراحت ملحوف علیه

صوت شماره 7 _ فقه پ 6 کتاب الایلا جلسه نهم شروط ایلا تجرید عن الشرط تا ایلا خصی

صوت شماره 8 _ فقه پ 6 کتاب الایلا جلسه نهم شروط ایلا تجرید عن الشرط تا ایلا خصی

صوت شماره 9 _ فقه پ 6 کتاب الایلا جلسه دهم ایلا خصی تا تکرار ایلا

صوت شماره 10 _ فقه پ6 کتاب الایلا جلسه یازدهم اتمام کتاب الایلا

صوت شماره 11 _ فقه پ 6 کتاب اللعان 1 جلسه دوازدهم تعریف و سبب اول رمی بالزنا

صوت شماره 12 _ فقه پ 6 کتاب اللعان 2جلسه سیزدهم سبب دوم نفی ولد

صوت شماره 13 _ فقه پ 6 کتاب اللعان 3جلسه چهاردهم اشتراط دخول و لعان مملوک