درس نامه فقه استاد موسوی نیا

درس نامه فقه پایه اول استاد موسوی نیا

درس نامه فقه پایه اول استاد موسوی نیا

پیوست

صوت شماره 1 _ درس نامه فقه ج1 مقدمه کتاب

صوت شماره 2 _ درس نامه فقه ج2

صوت شماره 3 _ درس نامه فقه ج3

صوت شماره 4 _ درس نامه فقه ج4

صوت شماره 5 _ درس نامه فقه ج5

صوت شماره 6 _ درس نامه فقه ج6