نهج البلاغه پایه 5 استاد نائیجی

نهج البلاغه پایه 5 استاد نائیجی

نهج البلاغه پایه 5 استاد نائیجی

پیوست

صوت شماره 1 _ جلسه1.نهج‌البلاغه. پایه5. نامه 31

صوت شماره 2 _ جلسه2.نهج‌البلاغه. پایه5. نامه31.ابتدای نامه

صوت شماره 3 _ جلسه3.نهج‌البلاغه. پایه5. نامه31

صوت شماره 4 _ جلسه4.نهج‌البلاغه. پایه5. نامه31

صوت شماره 5 _ جلسه5.نهج‌البلاغه. پایه5. نامه31

صوت شماره 6 _ جلسه6.نهج‌البلاغه. پایه5. نامه31

صوت شماره 7 _ جلسه7.نهج‌البلاغه. پایه5. نامه31. تربیت جوان و تجربه و احوال گذشتگان

صوت شماره 8 _ جلسه8.نهج_البلاغه. پایه5. نامه31. شرایع و احکام و شبهات

صوت شماره 9 _ جلسه9.نهج_البلاغه. پایه5. نامه31. آمادگی دل. خدا

صوت شماره 10 _ جلسه10.نهج_البلاغه. پایه5. نامه31. باورها و اصول دین و ترس از خدا

صوت شماره 11 _ جلسه11.نهج_البلاغه. پایه5. نامه31. دنیا و آخرت دو نگاه انسان

صوت شماره 12 _ جلسه12.نهج_البلاغه. پایه5. نامه31. اصول اخلاقی. قاعده طلایی و نقره ای

صوت شماره 13 _ جلسه13.نهج_البلاغه. پایه5. نامه31. سفر آخرت و برداشتن توشه و انفاق کردن

صوت شماره 14 _ جلسه14.نهج_البلاغه. پایه5. نامه31. دعا و توبه1

صوت شماره 15 _ جلسه15.نهج_البلاغه. پایه5. نامه31. هدف خلقت انسان و دنیا و مرگ و دنیاپرستان

صوت شماره 16 _ جلسه16.نهج_البلاغه. پایه5. نامه31. چهار گروه اهل دنیا

صوت شماره 17 _ جلسه17.نهج_البلاغه. پایه5. نامه31. شش توصیه مهم درباره زندگی دنیا

صوت شماره 18 _ جلسه18.نهج_البلاغه پایه5. نامه31. 27اندرز 1

صوت شماره 19 _ جلسه19.نهج_البلاغه پایه5. نامه31. ادامه 27اندرز2. از 11 تا 20

صوت شماره 20 _ جلسه20.نهج_البلاغه پایه5. نامه31. ادامه 27اندرز21 تا27 و توصیه درباره دوست

صوت شماره 21 _ جلسه21.نهج_البلاغه پایه5. نامه31. ادامه توصیه درباره دوست و....

صوت شماره 22 _ جلسه22.نهج_البلاغه پایه5. نامه31. ادامه توصیه....

صوت شماره 23 _ جلسه23.نهج_البلاغه پایه5. نامه31. دوست. مشورت با زنان و...