فقه 3 پایه 4 بخش 2


استاد گودرزی

پیوست

صوت شماره 1 _ فقه3.پ4.ب.ج1.الزکوه. بخش1

صوت شماره 2 _ فقه3.پ4.ب.ج2.ص180

صوت شماره 3 _ فقه3.پ4.ب.ج3.الزکوه.ص181

صوت شماره 4 _ فقه3.پ4.ب.ج4.الزکوه. ص182

صوت شماره 5 _ فقه3.پ4.ب.ج5.الزکوه.ص182 _1)

صوت شماره 6 _ فقه3.پ4.ب.ج6.الزکوه. ص183

صوت شماره 7 _ فقه3.پ4.ب.ج7.الزکوه. ص183

صوت شماره 8 _ فقه3.پ4.ب.الزکوه.ج8.ص184

صوت شماره 9 _ فقه3.پ4.ب.ج9.الزکوه. ص184

صوت شماره 10 _ فقه3.پ4.ب.ج10.الزکوه. ص185

صوت شماره 11 _ فقه3.پ4.ب.ج11.الزکوه. ص185

صوت شماره 12 _ فقه3.پ4.ب.ج12.الزکوه. ص186

صوت شماره 13 _ فقه3.پ3.ب.ج13.الزکوه.

صوت شماره 14 _ فقه3.پ4.ب.ج14.الزکوه. ص187

صوت شماره 15 _ فقه3.پ4.ب.ج15.الزکوه. ص188

صوت شماره 16 _ فقه3.پ4.ب.ج16.الزکوه. ص188

صوت شماره 17 _ فقه3.پ4.ب.ج17.الزکوه. ص189

صوت شماره 18 _ فقه3.پ4.ب.ج18.الزکوه. ص189

صوت شماره 19 _ فقه3.پ4.ب.ج19.الزکوه. ص190

صوت شماره 20 _ فقه3.پ3.ب.ج20.الزکوه. ص190

صوت شماره 21 _ فقه3.پ3.ب.ج21.الزکوه. ص191

صوت شماره 22 _ فقه3.پ4.ب.ج22.الزکوه. ص191

صوت شماره 23 _ فقه3.پ3.ب.ج23.الزکوه.ص192

صوت شماره 24 _ فقه3.پ3.ب.ج24.الزکوه. ص192

صوت شماره 25 _ فقه3.پ4.ب.ج25.الزکوه.ص193

صوت شماره 26 _ فقه3.پ4.ب.ج26.الزکوه. ص194

صوت شماره 27 _ فقه3.پ4.ب.ج27.الزکوه. ص195

صوت شماره 28 _ فقه3.پ4.ج28.الزکوه. ص197

صوت شماره 29 _ فقه3.پ4.ب.ج29.الخمس. ص201

صوت شماره 30 _ فقه3.پ4.ب.ج30.الخمس. ص202

صوت شماره 31 _ فقه3.پ4.ب.ج31.الخمس. ص204

صوت شماره 32 _ فقه3.پ4.ب.ج32.الخمس. ص207

صوت شماره 33 _ فقه3.پ4.ج33.الخمس. ص209

صوت شماره 34 _ فقه 3.پ4.ب.ج34.الصوم. ص210

صوت شماره 35 _ فقه3.پ4.ب.ج35.الصوم. ص212

صوت شماره 36 _ فقه3.پ3.ب.ج36.الصوم. ص214

صوت شماره 37 _ فقه3.پ4.ب.ج37.الصوم. ص216

صوت شماره 38 _ فقه3.پ4.ب.ج38.الصوم. ص217

صوت شماره 39 _ فقه3.پ4.ب.ج39- الف.الصوم.ص218

صوت شماره 40 _ فقه3.پ4.ب.ج39ب.الصوم.ص219

صوت شماره 41 _ فقه3.پ4.ب.40.الصوم. ص220

صوت شماره 42 _ فقه3.پ4.ب.ج41.الصوم. ص224

صوت شماره 43 _ فقه3.پ4.ب.ج42.الصوم. ص227

صوت شماره 44 _ فقه3.پ4.ب.ج43.الصوم.ص230

صوت شماره 45 _ فقه3.پ4.ب.ج44.الصوم.ص233

صوت شماره 46 _ فقه3.پ4.ب.ج45.الاعتکاف. ص237

صوت شماره 47 _ فقه3.پ4.ب.ج46.الحج. ص241

صوت شماره 48 _ فقه3.پ4.ب.ج47.الحج. ص246

صوت شماره 49 _ فقه3.پ4.ب.ج48.الحج. ص253

صوت شماره 50 _ فقه3.پ4.ب.ج49.الحج. ص259

صوت شماره 51 _ فقه3.پ4.ب.ج50.الحج. ص261

صوت شماره 52 _ فقه3.پ4.ب.ج51.الحج. ص267

صوت شماره 53 _ فقه3.پ4.ب.ج52.الحج. ص272

صوت شماره 54 _ فقه3.پ4.ب.ج53.الحج.ص277

صوت شماره 55 _ فقه3.پ4.ب.ج54.الحج.ص283

صوت شماره 56 _ فقه3.پ4.ب.ج55.الحج.ص290

صوت شماره 57 _ فقه3.پ4.ب.ج56.الحج. ص296

صوت شماره 58 _ فقه3.پ4.ب.ج57.الحج. ص303

صوت شماره 59 _ فقه3.پ4.ب.ج58.الحج. ص309

صوت شماره 60 _ فقه3.پ4.ب.ج59.الحج. ص316

صوت شماره 61 _ فقه3.پ4.ب.ج60.الحج. ص322

صوت شماره 62 _ فقه3.پ4.ب.ج61.الجهاد. ص329

صوت شماره 63 _ فقه3.پ4.ب.ج62.الجهاد.ص334

صوت شماره 64 _ فقه3.پ4.ج63.الجهاد.ص338

صوت شماره 65 _ فقه3.پ4.ب.ج64.الجهاد.ص342

صوت شماره 66 _ فقه3.پ4.ب.ج65.الکفارات.ص348

صوت شماره 67 _ فقه3.پ4.ب.ج66.النذر.ص355