منطق 3 پایه 2


استاد گودرزی

پیوست

صوت شماره 1 _ منطق3.پ2.ج1.درس29و30

صوت شماره 2 _ منطق3.پ2.ج2.درس31و 32

صوت شماره 3 _ منطق3.پ2.ج3.درس33.ص234

صوت شماره 4 _ منطق3.پ2.ج4.درس34.ص239

صوت شماره 5 _ منطق3.پ2.ج5.درس35.ص243

صوت شماره 6 _ منطق3.پ2.ج6.درس35.ص246

صوت شماره 7 _ منطق3.پ2.ج7.درس35.ص248

صوت شماره 8 _ منطق3.پ2.ج8.درس36.ص251

صوت شماره 9 _ منطق3.پ2.ج9.درس37.ص255

صوت شماره 10 _ منطق3.پ2.ج10.درس37و38.ص257

صوت شماره 11 _ منطق3.پ2.ج11.درس 38.ص262

صوت شماره 12 _ منطق3.پ2.ج12.درس39..ص266

صوت شماره 13 _ منطق3.پ2.ج13.درس39.ص268

صوت شماره 14 _ منطق3.پ2.ج14.درس40.ص274

صوت شماره 15 _ منطق3.پ2.ج15.درس40.ص276

صوت شماره 16 _ منطق3.پ2.ج16.درس41.ص281

صوت شماره 17 _ منطق3.پ2.ج17.درس41.ص283

صوت شماره 18 _ منطق3.پ2.ج18.درس42.ص288

صوت شماره 19 _ منطق3.پ2.ج19.درس43.ص294

صوت شماره 20 _ منطق3.پ2.ج20.درس43.44.ص297

صوت شماره 21 _ منطق3.پ2.ج21.درس44.ص301

صوت شماره 22 _ منطق3.پ2.ج22.درس44.ص304

صوت شماره 23 _ منطق3.پ2.ج23.درس45.ص308

صوت شماره 24 _ منطق3.پ2.ج24.درس45.ص311

صوت شماره 25 _ منطق3.پ2.ج25.درس46.ص316

صوت شماره 26 _ منطق3.پ2.ج26.درس47.ص320

صوت شماره 27 _ منطق3.پ2.ج27.درس47.ص322

صوت شماره 28 _ منطق3.پ2.ج28.درس47.ص324

صوت شماره 29 _ منطق3.پ2.ج29.درس48.ص327

صوت شماره 30 _ منطق3.پ2.ج30.درس48.ص329

صوت شماره 31 _ منطق3.پ2.ج31.درس48.ص330

صوت شماره 32 _ منطق3.پ2.ج32.درس49.ص335

صوت شماره 33 _ منطق3.پ2.ج33.درس49.ص337

صوت شماره 34 _ منطق3.پ2.ج34.درس50.ص340

صوت شماره 35 _ منطق3.پ2.ج35.درس51.ص344

صوت شماره 36 _ منطق3.پ2.ج36.درس51.ص347

صوت شماره 37 _ منطق3.پ2.ج37.درس51و52.ص347

صوت شماره 38 _ منطق3.پ2.ج38.درس52.ص350

صوت شماره 39 _ منطق3.پ2.ج39.درس52.ص352

صوت شماره 40 _ منطق3.پ2.ج40.درس53.ص354

صوت شماره 41 _ منطق3.پ2.ج41.درس53.ص356

صوت شماره 42 _ منطق3.پ2.ج42.درس53.ص357

صوت شماره 43 _ منطق3.پ2.ج43.درس53.ص358

صوت شماره 44 _ منطق3.پ2.ج44.درس54.ص363

صوت شماره 45 _ منطق3.پ2.ج45.درس54.ص364

صوت شماره 46 _ منطق3.پ2.ج46.درس55.ص368

صوت شماره 47 _ منطق3.پ2.ج47.درس55.ص369

صوت شماره 48 _ منطق3.پ2.ج48.درس55.ص371

صوت شماره 49 _ منطق3.پ2.ج49.درس55.ص372

صوت شماره 50 _ منطق3.پ2.ج50.درس56.ص376

صوت شماره 51 _ منطق3.پ2.ج51.درس56.ص378

صوت شماره 52 _ منطق3.پ2.ج52.درس57و56.ص380

صوت شماره 53 _ منطق3.پ2.ج53.درس57.ص383

صوت شماره 54 _ منطق3.پ2.ج54.درس57.ص384

صوت شماره 55 _ منطق3.پ2.ج55.درس57و58.ص386

صوت شماره 56 _ منطق3.پ2.ج56.درس58.ص390

صوت شماره 57 _ منطق3.پ2.ج57.درس58.ص392

صوت شماره 58 _ منطق3.پ2.ج58.درس58.ص394

صوت شماره 59 _ منطق3.پ2.ج59.درس59.ص396

صوت شماره 60 _ منطق3.پ2.ج60.درس59.ص398

صوت شماره 61 _ منطق3.پ2.ج61.درس59.ص400

صوت شماره 62 _ منطق3.پ2.ج62.درس59و60.ص401

صوت شماره 63 _ منطق3.پ2.ج63.درس60.ص405

صوت شماره 64 _ منطق3.پ2.ج64.درس60.ص408