انتخابات مجلس یازدهم

مسجد جامع امام حسن مجتبی (ع)میزبان صندوق سیار انتخابات مجلس یازدهم

جمعه دوم اسفند ماه 1398 مسجد جامع امام حسن مجتبی (ع)میزبان صندوق سیار انتخابات مجلس یازدهم بود.تولیت محترم حوزه ،جمعی از اهالی محل و طلاب حوزه آراء خود را در مسجد به صندوق ریختند

تصاویر

پیوست