قرآن 6 پایه 5 استاد گودرزی


قرآن 6 پایه 5 استاد گودرزی

پیوست

صوت شماره 1 _ قرآن6.پ5.ج1.حج.ص106

صوت شماره 2 _ قرآن6.پ5.ج2.حج.ص108

صوت شماره 3 _ قرآن6.پ5.ج3.حج.ص110

صوت شماره 4 _ قرآن6.پ5.ج4.حج.ص112

صوت شماره 5 _ قرآن6.پ5.ج5.حج.ص114

صوت شماره 6 _ قرآن6.پ5.ج6.حج.ص116

صوت شماره 7 _ قرآن6.پ5.ج7.حج.ص117

صوت شماره 8 _ قرآن6.پ5.ج8.حج.ص118

صوت شماره 9 _ قرآن6.پ5.ج9.حج.ص119

صوت شماره 10 _ قرآن6.پ5.ج10.حج.ص120

صوت شماره 11 _ قرآن6.پ5.ج11.حج.ص122

صوت شماره 12 _ قرآن6.پ5.ج12.حج.ص123

صوت شماره 13 _ قرآن6.پ5.ج13.حج.ص125

صوت شماره 14 _ قرآن6.پ5.ج14.نور.ص126

صوت شماره 15 _ قرآن6.پ5.ج15.نور.ص128

صوت شماره 16 _ قرآن6.پ5.ج16.نور.ص130

صوت شماره 17 _ قرآن6.پ5.ج17.نور.ص132

صوت شماره 18 _ قرآن6.پ5.ج18.نور.ص134

صوت شماره 19 _ قرآن6.پ5.ج19.نور.ص136

صوت شماره 20 _ قرآن6.پ5.ج20.نور.ص138

صوت شماره 21 _ قرآن6.پ5.ج21.نور.ص140

صوت شماره 22 _ قرآن6.پ5.ج22.نور.ص141

صوت شماره 23 _ قرآن6.پ5.ج23.نور.ص142

صوت شماره 24 _ قرآن6.پ5.ج24.نور.ص144

صوت شماره 25 _ قرآن6.پ5.ج25.لقمان.ص146