نحو 3 پایه 1 استاد بختی


نحو 3 پایه 1 استاد بختی

پیوست

صوت شماره 1 _ نحو3 ج1 منصوبات1

صوت شماره 2 _ نحو3ج2منصوبات2

صوت شماره 3 _ نحو3ج3منصوبات3

صوت شماره 4 _ نحو3ج4منصوبات 4

صوت شماره 5 _ نحو3ج5منصوبات5

صوت شماره 6 _ نحو3ج6منصوبات6

صوت شماره 7 _ نحو3ج7منصوبات7

صوت شماره 8 _ نحو3ج8منصوبات8

صوت شماره 9 _ نحو3ج9منصوبات9

صوت شماره 10 _ نحو3ج10منصوبات10

صوت شماره 11 _ نحو3ج11منصوبات 11

صوت شماره 12 _ نحو3ج12منصوبات 12

صوت شماره 13 _ نحو3ج13منصوبات13

صوت شماره 14 _ نحو3ج14منصوبات14

صوت شماره 15 _ نحو3ج15منصوبات15

صوت شماره 16 _ نحو3ج16منصوبات16

صوت شماره 17 _ نحو3ج17منصوبات17

صوت شماره 18 _ نحو3ج18منصوبات18

صوت شماره 19 _ نحو 3ج19منصوبات19

صوت شماره 20 _ نحو3ج20منصوبات20

صوت شماره 21 _ نحو3ج21منصوبات21

صوت شماره 22 _ نحو3ج22منصوبات 22

صوت شماره 23 _ نحو3ج23منصوبات23

صوت شماره 24 _ نحو3ج24منصوبات24

صوت شماره 25 _ نحو3ج25مجرورات1

صوت شماره 26 _ نحو3ج26مجرورات2

صوت شماره 27 _ نحو3ج27مجرورات3

صوت شماره 28 _ نحو3ج28مجرورات4

صوت شماره 29 _ نحو3ج29توابع1

صوت شماره 30 _ نحو3ج30توابع2

صوت شماره 31 _ نحو3ج31توابع3

صوت شماره 32 _ نحو3ج32توابع4

صوت شماره 33 _ نحو3ج33توابع5

صوت شماره 34 _ نحو3ج34توابع6

صوت شماره 35 _ نحو3ج35توابع6

صوت شماره 36 _ نحو3ج36توابع7

صوت شماره 37 _ نحو3ج37توابع8

صوت شماره 38 _ نحو3ج38توابع9

صوت شماره 39 _ نحو3ج39توابع10

صوت شماره 40 _ نحو3ج40توابع11

صوت شماره 41 _ نحو3ج41توابع12 _1)

صوت شماره 42 _ نحو3ج42توابع13 _1)

صوت شماره 43 _ نحو3ج43توابع14 _1)

صوت شماره 44 _ نحو3ج44توابع15

صوت شماره 45 _ نحو3ج45اسم عامل1