نحو 4 پایه 2 استاد بهرامی

نحو 4 پایه 2 استاد بهرامی

نحو 4 پایه 2 استاد بهرامی

پیوست

صوت شماره 1 _ نحو 4پ2ف ج1

صوت شماره 2 _ نحو4پ2ف ج2

صوت شماره 3 _ نحو4پ2ف ج3

صوت شماره 4 _ نحو4پ2ج4ف

صوت شماره 5 _ نحو4پ2ف ج5

صوت شماره 6 _ نحو4پ2ف ج6

صوت شماره 7 _ نحو4پ2ف ج7

صوت شماره 8 _ نحو4پ2ف ج8

صوت شماره 9 _ نحو 4پ2ف.ج9

صوت شماره 10 _ نحو4پ2ف-ج10

صوت شماره 11 _ نحو4پ2ف-ج11

صوت شماره 12 _ نحو4پ2ف.ج12

صوت شماره 13 _ نحو4پ2ف.ج13