عقاید 5 - پایه 3 - استاد موسوی

عقاید 5 - پایه 3 - استاد موسوی

عقاید 5 - پایه 3 - استاد موسوی

پیوست

صوت شماره 1 _ عقاید5پایه3 ج1 ...درس اول

صوت شماره 2 _ عقاید5پ3 ج2 درس دوم ص 25 تعریف امامت

صوت شماره 3 _ عقاید5پ3ج3 ص29 حقیقت امامت

صوت شماره 4 _ عقاید5پ3ج4 ص36 مواردی از تعلیم معارف