حضور حمید شیرانی در حوزه علمیه امام حسن مجتبی (ع)


جناب آقای حمید شیرانی که از مستبصرینی است که بعد از مطالعات فراوان به جرگه معتقدین به مکتب حق جعفری پیوسته است، امروز دوشنبه ۱بهمن۱۳۹۷در حوزه علمیه امام حسن مجتبی (ع) حضور یافته و سیر استبصار خود را در میان طلاب و اساتید حوزه گزارش دادند.

تصاویر

پیوست